Show- and Marchingband Cornu Copiae hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt;
  • In ons Huishoudelijk Reglement hiervoor de nodige bepalingen hebben opgenomen voor onze leden (artikel 2.5) waarmee geregeld is voor welke zaken m.b.t. privacy expliciete toestemming wordt gegeven; Tevens worden in artikel 4.2.6 van ons Huishoudelijke Reglement de verplichtingen van het bestuur in het kader van de privacy vermeld.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Géén persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen buiten onze vereniging.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Show- and  Marchingband Cornu Copiae zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens op onze website.